ข้อกำหนด (Project งานกลุ่ม)
1. นักศึกษาต้องส่งไฟล์นำเสนองานกลุ่มของตนเองใน Folder เดิมที่ได้ส่ง Link ไปให้ ภายในวันอังคารที่ 25 มี.ค.57 ก่อนเที่่ยงคืน
2. ให้ตั้งชื่องานนำเสนอเป็น phase1-Group1.pptx
3. วันนำเสนอในห้องเรียน จะต้อง print out สไลด์นำเสนอ ส่ง (เล่มรายงานที่เป็น word ไม่ต้องส่ง จะให้ส่งครั้้งเดียวใน phase สุดท้าย)
4. นศ.ที่ขาดวันเวลาที่กลุ่มนำเสนอ จะไม่มีคะแนนส่วนนำเสนอ

Final Phase (All members- Presentation on May 7,2014)
1.ให้ทำรายงานสรุปเนื้อหาทั้งหมดจาก Phase 1-3 ให้ดูตัวอย่างการทำรายงานจากตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านไร่กาแฟ ได้
2.ทำ Presentation นำเสนอ ในส่วนของภาพรวม เช่น ประเภทธุรกิจ วัตธุประสงค์ นำเสนอหน้าร้่านในรูปแบบเว็บ โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทั้งในส่วน Front/Back-end (ถ้ากลุ่มใดมีการนำเว็บเก่ามาปรับให้นำเสนอว่ามีการปรับปรุงส่วนใดบ้างด้วย)
3.ส่งเล่มรายงานที่สมบูรณ์ พร้อม Slide Printout 1 ชุด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดงาน Phase 3 (Present on Apr 23,2014)
ให้ศึกษาเพิ่่มเติมจากตัวอย่างแผนธุรกิจ "บ้านไร่กาแฟ" ที่อธิบายให้ฟังในห้องเรียน 
*** เริ่มพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้หลักการออกแบบเว็บที่ดี ใส่ข้อมูลสินค้า สร้าง logo/banner ของร้าน นำกลยุทธ์การตลาด (e-marketing strategies ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ***
1.เขียน บทสรุปผู้บริหารของธุรกิจกลุ่มตนเอง
2.วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม) ให้เอาข้อมูลที่วิเคราะห์จาก Phase 1,2 มาช่วยในการวิเคราะห์
3.เขียนแผนธุรกิจส่วนอื่นๆเพิ่มเติม เท่าที่มีข้อมูลตามตัวอย่างที่ให้
4.นำเสนอในวันที่ 23 เม.ย.57 เฉพาะหัวข้อ บทสรุปผู้บริหาร (SWOT ให้ print รวมมาใน slide เท่านั้น) 


**สามารถเริ่่มปฏิบัติ กลยุทธ์การตลาดได้ โดยดูจาก e-marketing strategies ที่กลุ่มทุกกลุ่ม Present เช่น One-to-One Marketing, e-Mail marketing,Webboard marketing Facebook marketing, Search engine marketing หรืออื่นๆ ที่สามารถทำได้ etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดงาน Phase 2 (Present on Apr 2,2014)
1.ให้กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยเน้นไปที่วัตถุประสงค์ในการทำการตลาดออนไลน์ (ดูได้จาก Slide e-Marketing) 
      - ให้เขียนวัตถุประสงค์อย่างน้อย 5 ข้อ
2.วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของเว็บไซต์คู่แข่ง 
      - หาคู่แข่ง ในเว็บไซต์ที่อยู่ในตลาดกลางเดียวกัน 3 ร้าน (ระบุจุดเด่น-จุดอ่อนของแต่ละร้านที่ชัดเจน)
      - หาคู่แข่ง ในเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศไทย 3 ร้าน (ระบุจุดเด่น-จุดอ่อนของแต่ละร้านที่ชัดเจน โดยให้บอก search engine ที่ค้นหา และอันดับที่ค้นหาเจอ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดงาน Phase 1 (Present on Mar 26,2014)
1.ลือกตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กลุ่มจะทำการเปิดร้าน
—ให้ lists รายชื่อตลาดกลางมา 3 เว็บไซต์ วิเคราะห์ทั้ง 3 เว็บไซต์ว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง (อย่างละ 5 ข้อ)
—ระบุ Package ที่กลุ่มจะเลือกใช้
—2.เลือกสินค้าที่กลุ่มต้องการนำมาขาย  ให้ยกตัวอย่างสินค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย