การส่งงานสำหรับ Flow Chart ทำดังนี้
1. ให้นักศึกษาสร้าง Folder ชื่อ Week 2- Flow Chart ใน Google Drive
2. บันทึกไฟล์งานทั้งหมด ไว้ใน Folder ในข้อ 1.
3. Click ขวาที่ folder เลือกเมนู Share ในหน้า Share ให้เลือก Change ที่ Who has access เป็น Anyone with the link เลือก Save
4. ให้ Copy ลิงค์ที่ Link to share และนำมาใส่ใน Form ด้านล่างค่ะ

โจทย์

1. จงเขียนผังงานสำหรับหาจำนวนตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดของเลข 3 จำนวน (ค่าตัวเลขทั้ง 3 มีค่าไม่เท่ากัน) ตั้งชื่อไฟล์- FC1.png

2. จงเขียนผังงานแสดงการหาผลบวกของตัวเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 50 (เช่น 1+2+3+4+…+50) และพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา 

     โดยใช้ DO-WHILE   ตั้งชื่อไฟล์- FC2.png

3. จงเขียนผังงานแสดงการหาผลบวกของตัวเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 50 (เช่น 1+2+3+4+…+50) และพิมพ์ผลลัพธ์ออกมา 

    โดยใช้ REPEAT-UNTIL  ตั้งชื่อไฟล์- FC3.png (ส่งภายในวันพุธที่ 4 ก.ย. ก่อน 17.00 น.)


Week02