ภาคปฏิบัติ : Microsoft Word 2007 ครั้งที่ 1
การบ้าน Microsoft Word 2007

ภาคปฏิบัติ : 
Microsoft Word 2007   ครั้งที่ 2
ประเมินผล Microsoft Word 

การสอบ :  ให้นักศึกษาเข้าสอบในห้องปฏิบัติการ ตามวันและเวลาที่ระบุในตารางเรียนภาคปฏิบัติ : Microsoft PowerPoint 2007
Assignment : 
ประเมินผล Microsoft PowerPoint

การสอบ :  ให้นักศึกษาเข้าสอบในห้องปฏิบัติการ ตามวันและเวลาที่ระบุในตารางเรียน


ภาคปฏิบัติ : Microsoft Excel 2007

Assignment : 


ภาคปฏิบัติ : Microsoft Excel 2007

Assignment : 

สอบปลายภาคสำหรับวิชา IT201 

การสอบ :  ให้นักศึกษาเข้าสอบในห้องปฏิบัติการ ตามวันและเวลาที่ระบุในตารางเรียน