ข้อกำหนด
1. นักศึกษาต้องส่งไฟล์นำเสนองานกลุ่มของตนเองใน Folder ที่ได้ส่ง Link ให้อาจารย์ ภายในวันจันทร์ที่ 26 ม.ค. 58 ก่อนเที่่ยงคืน
2. Assignment2 + Assignment3 สามารถทำในไฟล์เดียวกัน ตั้งชื่อ eCommerce-กลุ่มที่.pptx เช่น eCommerce-Group1.pptx (เลขที่กลุ่มจะแจ้งในห้อง week3)
3. วันนำเสนอในห้องเรียน จะต้องนำใบรายชื่อ พร้อมกับ print out สไลด์นำเสนอ ส่งอาจารย์
4. นศ.ที่ขาดวันเวลาที่กลุ่มนำเสนอ จะไม่มีคะแนน

      Assignment 2
 
งานกลุ่ม
-ให้หาตัวอย่างเว็บไซต์ของ Type of e-Commerce แต่ละประเภท มาประเภทละ 3 ตัวอย่าง
-B2B,B2C,C2C
-ให้ใส่รูปเว็บไซต์ที่หามา พร้อมเขียนอธิบายมาว่า องค์ประกอบใดในเว็บไซต์ที่แสดงถึงประเภทดังกล่าว

Assignment 3 > งานกลุ่ม
-ให้นักศึกษาหากรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์จากเว็บไซต์ หรือหาจากหนังสือ (ใส่แหล่งที่มาให้ชัดเจน)*** ระวังซ้ำกัน***
-โดยวิเคราะห์ถึง
    -ประเภทธุรกิจ (type of e-Commerce)
    -วัตถุประสงค์การทำธุรกิจออนไลน์ของบริษัท
    -Core Competency
    -Revenue Model 
    -Investment
    -ประโยชน์ที่ได้จากการทำธุรกิจออนไลน์ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในธุรกิจนั้นๆ