การส่งงานสำหรับ Group Assignments ทำดังนี้
1. ให้ตัวแทนนักศึกษาในกลุ่มสร้าง Folder ชื่อ e-Commerce ใน Google Drive
2. บันทึกไฟล์งานทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานที่อาจารย์ให้ทำเป็นกลุ่ม ไว้ใน Folder ในข้อ 1.
3. Click ขวาที่ folder เลือกเมนู Share ในหน้า Share ให้เลือก Change ที่ Who has access เป็น Anyone with the link เลือก Save
4. ให้ Copy ลิงค์ที่ Link to share และนำมาใส่ใน Form ด้านล่างค่ะ
(ให้ share ให้ทุกคนในกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ด้วยนะคะ)

Group Link