งานกลุ่ม นำเสนอเกี่ยวกับกลยุทธ์ e-Marketing ตามหัวข้อต่อไปนี้
   1.One-to-One Marketing
2.e-Mail Marketing
3.Facebook Marketing and Twitter Marketing
4.Webboard Marketing and Blog Marketing
5.Location Marketing (ex. Foursquare/Google map/FB Place) and Instagram marketing
6.Online Survey Research Marketing (Behavioral markeing) ยกตัวอย่างเช่น Google Analytics, Truehits.net, ZocialRank.com and Web Intelligence Tools
7.Affiliate Marketing and Referral Marketing
8.Search Engine Marketing
—หาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 3 แหล่งขึ้นไป โดยระบุในหน้าสุดท้ายของการนำเสนอ **แต่ละกลุ่มหัวข้อจะไม่ซ้ำกัน **
—นำเสนอหน้าชั้นในคาบเรียนถัดไป พร้อมส่ง 1. ไฟล์ใน Folder ก่อนวันนำเสนอ 1 วัน 2. รายงานที่ print จาก ppt แบบ 4 slides ในหนึ่งหน้า ในวันนำเสนอ