การส่งงานสำหรับ e-Commerce Project ทำดังนี้
1. ให้นักศึกษาสร้าง Folder ชื่อ e-Commerce ใน Google Drive
2. บันทึกไฟล์งานทั้งหมดที่เกี่ยวกับ e-Commerce Project ไว้ใน Folder ในข้อ 1.
3. Click ขวาที่ folder เลือกเมนู Share ในหน้า Share ให้เลือก Change ที่ Who has access เป็น Anyone with the link เลือก Save
4. ให้ Copy ลิงค์ที่ Link to share และนำมาใส่ใน Form ด้านล่างค่ะ

กำหนดส่งงาน 
ครั้งที่ 1 เรื่อง การเลือกตลาดกลางในการทำเว็บไซต์ (e-Marketplace) ภายในวันที่ 29 ต.ค. 56 ในห้องเรียน
ครั้งที่ 2 เรื่อง Site Map ภายในวันที่ 7 พ.ย. 56
ครั้งที่ 3 เรื่อง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของเว็บไซต์คู่แข่ง ในห้องเรียน

e-Commerce


ĉ
padnadcha.a@bu.ac.th,
28 ต.ค. 2556 21:38
ĉ
padnadcha.a@bu.ac.th,
28 ต.ค. 2556 21:07